KÖZ-ÉP-PONT 2017

III. Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó.

2017. Július 18 - 21 

Facebook

Templom

A templom
A bácsfalusi gyülekezet temploma 1811-ben épült, a feljegyzések szerint 1815-ben szentelték fel. Hossza 29 m, szélessége 12 m, a torony magassága 30 m. Nem tartozik egyik jellegzetes építészeti stílushoz sem. Az elmúlt két évszázad alatt többször korszerűsítették, ja­ví­tot­ták.

Az oltár
A régi oltár a szentpéteri templomból került a bács­falusi templomba.
1910-ben Borcsa Mihály a gyülekezetnek egy festményt aján­dé­ko­zott oltárképnek.  A fest­mény hossza 3 m, szélessége 2 m, Jézust ábrázolja, a­mint a Genezáret tó partján a hajóból tanította az em­be­re­ket. Berlinből vásárolták.

A keresztelőkád
A templom első keresztelőkádja ma már nem lé­te­zik, a jelenlegit az 1927-ben konfirmáltak adományozták a gyü­lekezetnek.

Az orgona
A templomban levő első orgonát, közvetlenül a temp­lomépítés után vásárolta a gyülekezet. A régi or­go­nát Simon István megvásárolta, és a hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezetnek adományozta. Ezzel egyidőben, nejével együtt új orgonát vásárolt. Adományuk emlékét őrzi a fel­i­rat: „Ajándékozták Simon István és Szén Anna 1893-ban.”
Az orgona a többi evangélikus templomtól el­té­rő­en az oltár feletti karzaton található.

A szószék
A régi szószéket 1811-ben Antal Mihály és neje Tóth Kata készítette. Az új szószéket Bodiczky Pál lelkész csi­náltatta 1925-ben. A szószék feletti koronát Bartos György és neje Német Kata 1814-ben készítette. A szószék-koronán a pro­tes­táns templomokban megtalálható szimbólum, a „fiókáit saját vérével tápláló pelikán” képe látható.

A harangok
A templomtorony a templommal egy időben épült. Az első harang, a nagyharang 1817-ben került a to­rony­ba. Súlya 250 kg, amelyen a következőt lehet ol­vas­ni: „Anno 1817 Tempore Johannis Köpe Pastoris, Stefan Is­tók Curatoris et Vildei, Andreas Köpe aeditul Artitex Johann Scher.”
A középső harang 1830 ban került a nagyharang mel­lé. A harangon a következő felirat volt: „Ezen ha­ran­got csináltatta Istók István curator és öregfalnagy párj: Bart­helmi Katával a maga költségén az Úr isten di­csé­re­té­re tiszteletes Bartha Márton ideje. Csernovák Károly által”.
A legkisebb harang súlya 100 kg volt, amelyen ol­vas­ható volt: „Bácsf. Eccla segítette Szörnyi János 20 frt.”
A két kisebb harangot az I. világháború ideje alatt el­vitték. 1923-ban Bodiczkiy Pál lelkes hozzájárulásával és a gyülekezet adományával új harangot öntettek. Ennek sú­lya 149 kg. Felirata: „a világháborúban elveszett ha­rang helyébe a bácsfalusi evangélikus hivek ado­má­nyá­ból 1923.”

Kegytárgyak
A gyülekezetnek több kegytárgy van a tulaj­do­ná­ban.
A legrégebbi a „B.F., B.J.G. és B.M.P. 1849” fel­i­rat­tal ellátott úrvacsorai kehely.
Az úrvacsorai alkalmakon használt ezüst kehely az 1930-ban megkonfirmáltak adománya.
A harmadik kehely, egy kisebb méretű aranyozott ke­hely, ezt csak nagyünnepi istentiszteleten szokták hasz­nálni.
A két patena (ostya­osztó tál) közül, az egyik régebbi, nincs ellátva felirattal, a má­sik a Budapest-csepeli testvérgyülekezet ajándéka.
A kegytárgyak között találunk egy kisméretű e­züst vizeskancsót, amelyben a keresztelésre használt szen­teltvizet szokták tenni.
A gyülekezetnek van egy házi úrvacsora-osztásra ké­szített kegytárgykészlete is. Ezt 1969. november 2-án Gödri István emlékére adományozták. A készlet része egy kehely, egy ezüst ke­reszt, egy ostyatartó és két gyertyatartó.