KÖZ-ÉP-PONT 2017

III. Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó.

2017. Július 18 - 21 

Facebook

A Bácsfalusi gyülekezet rövid története

Bácsfalut mind települést a XV sz. írott okiratokban említik meg először. Brassó közelében élve, a csángó falvak lakói, 1542-ben áttértek a lutheránus hitre. Abban az időben a bácsfalusi közösség a csernátfalusi gyülekezethez tartozott.
1808-ban szerveződött anyaegyházközséggé, amelyhez 1886-ig 18-20 türkösi család is csatlakozott.
Ezt az egyháztörténeti eseményt Sárai Mi­hály­nak, mint a bácsfalusi gyülekezet megalapítójának egy desz­kára (31/14 cm) le­jegy­zett emlékszövege örökítette meg.
„Anno Domini 1811 Mense Maji épült e szent hely­re Sá­rai Mihály első papsága Istók István falnagysága és cu­ra­tor­sá­ga alatt. Érdemes magyar szültésű asztalos mes­teremberek Göd­ri András és Benkő Joseph által, mi­kor a búzának köble ért Rf. 100 X – Egy pár ökör Rf. 1000 X. – Nota Olyan drá­ga­ság uralkodott ebben az esz­ten­dőben a Bartzaságon, hogy ha Er­délyből nem hoztak vol­na éhen halálra jutottunk volna. Az Úr Istent kér­jé­tek, hogy adjon kenyeret, mert jaj a népnek a­mi­kor az ál­tal büntetődik.”

1809-ben építették meg a papilakot, 1811-ben nekifogtak a templom építésének is, amelyet 1813-ban fejetek be és 1815-ben szentelték fel.
1836 -ban megépítették fából készült felekezeti iskolájukat.
Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom érvágásként tört a közösség életére. 1848 december 23-án a „nemzet ellensége” megtámadta Négyfalut, amelynek következtében sok bácsfalusi is életét vesztette.
1857-ben kezdete meg lelkészi szolgálatát a bácsfalusi születésű Borcsa Mihály, aki 47 éven át szolgálta a közösséget.
1862-ben új iskolát építettek.
1886-ban a Bácsfalusi gyülekezet is kivált a Szász Egyház vezetése alól, a többi Hétfalusi gyülekezettel megalapította a Barcasági magyar evangélikus egyházmegyét, amely a Tiszai Evangélikus Egyházkerülethez tartozott.
1888- május 31-én Czékus István Tisza-kerületi püspök vizitációt tartotta gyülekezetben.
1910-ben Borcsa Miály ny. lelkész új oltárképet adományozott a gyülekezetnek.
1925-ben Bodiczky Pál új szószéket csináltatott.
1932-ben kezdte meg lelkészi szolgálatát Gillich Fülöp, aki 46-évig volt a gyülekezet lelkipásztora.
Az 1977-március 4-i földrengés után nagyméretű javítási munkálatokat végeztek a templomon, és parókián. 1978-1979 – ben építették meg a temetőben levő ravatalozót.
Az 1989-es változás után számos külföldi gyülekezettel alakult ki testvérgyülekezeti kapcsolat.
2007-ben átépítették a parókiát és 2009-ben a templom és ravatalozó javítási munkálatait fejezték be. 
Két évszázad alatt 13 megválasztott lelkipásztor szolgált a gyülekezetben.
Istennek legyen hála mindenért.
Erős vár a mi Istenünk!